Оценка на учебен курс/Оценка на преподавател

1. Доколко сте съгласни или несъгласни със следните твърдения?
Категорично съм съгласенСъгласен съмНямам мнениеНе съм съгласенКатегорично не съм съгласен
Преподавателят преподаваше ефикасно
Целите на курса бяха ясни
Преподавателят отговаряше ясно на въпросите Ви
Количеството материал дадено в курса е разумно
Материалът предаден в курса е полезен
2. Колко практически знания сте натрупали по време на курса?
3. Как оценявате курса като цяло?
4. Какво бихте предложили, за да подобрите курса?
5. Какъв статус имаше курса като част от Вашето обучение?
6. Кой курс сте?