Обратна връзка клиенти

1. Колко често сте използвали услуги/продукти на Име-на-Компания през последната 1 година?
2. Кои от следните услуги/продукти сте използвали?
Изредете продукти/услуги, които са от интерес за проучването.
3. Каква е Вашата степен на задоволеност, от 1 до 5, от услугите/продуктите на Име-на-Компанията.
 • Много задоволен
  • Незадоволен
  4. Какво харесвате най-много в услугата/продукта на Име-на-Компанията?
  5. По скала от 1 до 5, доколко сте съгласни със следните твърдения?
  Напълно съгласенДо някъде съгласенСредноДо някъде несъгласенНапълно несъгласен
  Качеството на услугата/продукта е задоволително.
  Услугата/продуктът отговори на очакванията ми
  Цената на услугата/продукта е твърде висока
  Цената на услугата/продукта е подходяща
  Услугата/продуктът ми беше предоставен в кратки срокове.
  Ще закупя услугата/продукта отново
  Ще препоръчам услугата/продукта на приятели
  6. Как разбрахте за услугата/продукта на Име-на-Компанията?
  7. Доволни ли сте от наличната информация относно нашите услуги/продукти?
  8. Колко лесно открихте информация за нашите услуги/продукти?
  9. До каква степен сте съгласни със следните твърдения?
  СъгласенДо някъде съгласенСредноНе много съгласенНесъгласен
  Име-на-Компания е удобна за ползване
  Име-на-Компания са професионалисти
  Име-на-Компания са отзивчиви
  Име-на-Компания зачитат мнението на клиентите
  Име-на-Компания предлага услуги/продукти на разумни цени
  Ще препоръчам Име-на-Компания
  10. Доколко сте доволни от клиентското обслужване в Име-на-Компания?
  11. До каква степен сте съгласни със следните твърдения?
  СъгласенДо някъде съгласенСредноНе много съгласенНесъгласен
  Име-на-Компания предоставя достатъчно информация относно нови услуги/продукти
  Име-на-Компания предоставя достатъчно помощ за клиентите
  12. Има ли нещо, което желаете Име-на-Компания да подобри в услугите/продуктите?