ПИРО Сапарева баня 2021-2027

Анкета
Предварително проучване на общественото мнение относно състоянието на община Сапарева баня, основните проблеми според жителите ѝ, техните виждания за приоритетите за развитие и възможностите за подобряване на икономическото и социалното развитие на общината. 
Благодарим Ви за участието!
1. С какво се занимавате?
2. В кое от населените места в община Сапарева баня живеете?
3. Кои според Вас са най-значимите проблеми на Община Сапарева баня?
Моля подредете по важност три от изброените!
123
Лошо състояние на техническата инфраструктура и елементите на градската среда
Лошо състояние на уличното осветление
Проблеми със сметосъбирането и чистотата
Липса на достатъчно предприятия и работни места
Безработица и ниски доходи
Ограничен достъп до административни услуги
Ограничен достъп до здравни и социални услуги
Ограничен достъп до културни и спортни събития
Битова престъпност
Обезлюдяване на населените места
4. Кои са най-значимите социални проблеми в общината?
Моля посочете не повече от 3 отговора!
5. Кои са най-сериозните икономически проблеми в община Сапарева баня?
Моля посочете не повече от 3 отговора!
6. Кои са най-важните проблеми, свързани със състоянието на техническата инфраструктура на територията на община Сапарева баня?
Моля посочете най-много 3 отговора!
7. Кои според Вас трябва да са трите приоритета за бъдещо развитие на община Сапарева баня?
123
Подкрепа за развитие на туризма и подобряване на туристическата инфраструктура
Подкрепа и стимулиране на бизнеса и МСП, развитие на професионалното образование
Подобряване на условията за културни дейности, опазване и възстановяване на културно-историческо наследство, осигуряване на условия за развитие на изкуствата, културни мероприятия и др.
Подобряване на състоянието на околната среда (зелени площи, ВиК инфраструктура и пречистване на води, управление на отпадъци и др.)
Подобряване на социалните услуги (интеграция на хората в неравностойно положение, борба с безработицата, подобряване на демографските показатели и др.)
Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, включително пътища, улична и тротоарна мрежа, паркинги и др.
Подобряване на средата на живот – зелени площи, места за отдих, спортни съоръжения и площадки и др.
8. Какви действия според Вас биха могли да допринесат за развитието на Община Сапарева баня?
Моля посочете най-много 3 отговора!
9. Кои са трите основни проблема, които Община Сапарева баня трябва приоритетно да реши?
10. Какви са Вашите предложения за конкретни дейности, които да бъдат включени в Плана за интегрирано развитие на Сапарева баня за периода 2021-2027 г.
Моля предложете конкретни проектни идеи, включително такива, които община Сапарева баня може да изпълнява заедно със съседни общини!