Практически аспекти на корпоративните комуникации в България 2021

Уважаеми колеги,

Благодарим Ви, че ще отделите време за попълване на нашата анкета. Тя е част от проекта "КоМ: Инсист", мащабно изследване на съвременните корпоративни комуникации в България, което се провежда от изследователски екип от Софийски университет "Св. Климент Охридски". Анкетата е напълно анонимна и отнема около 15 мин. Получените резултати ще бъдат използвани единствено в контекста на изследването. Времето, което ще отделите за попълване, ще помогне да идентифицираме предизвикателствата в сектора, както и възможностите пред професионалната общност. Резултатите от изследването ще бъдат свободно достъпни онлайн.

Благодарим на нашите партньори от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) за подкрепата при реализация на проекта. Той е финансиран от Фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката с договор № КП-06-М25/3. Пожелаваме Ви приятно попълване!
Къде работите?
Как бихте определили нивото на конкуренция на пазара, в който оперира Вашата организация?
До каква степен са верни следните твърдения за Вашата организация?
Напълно вярноПо-скоро вярноНито вярно, нито невярноПо-скоро невярноНапълно невярно
Комуникацията е част от управлението на бизнес процесите
Комуникацията е нужна за вътрешна подкрепа за бизнес целите
Комуникацията служи за управление на имиджа и репутацията
Комуникацията включва работа и управление на отношения с партньори
Комуникацията служи за създаване на организационни процеси
Провеждаме регулярен контрол и оценка на комуникационните процеси
Комуникацията участва в диагностиката на бизнес планирането и целеполагането
Къде попада комуникационната функция в структурата на Вашата организация?
Кои отдели участват в управлението на комуникациите във Вашата организация?
За кои от следните комуникационни функции сте реализирали комуникационни кампании през последните 2 години?
Кои комуникационни канали използвате при организиране на кампании в следните сфери?
PRВътрешна комуникацияСъздаване на имидж / awarenessDigital / Дигитални кампанииКорпоративна социална отговорност (CSR)
Събития
Работа с медии
Собствени профили в социалните мрежи
Медийни партньорства
PPC реклама
Инфлуенсъри
Собствен уебсайт
Нюзлетър
Вътрешни медии
Какъв бюджет отделя Вашата организация за следните комуникационни функции?
Висок бюджетДостатъчен бюджетНито достатъчен, нито недостатъченНедостатъчен бюджетНе се планира бюджетНеприложимо
PR
Вътрешна комуникация
Създаване на имидж
Digital / Дигитални кампании
Корпоративна социална отговорност (CSR)
Средно какъв бюджет отделят Вашите клиенти за следните комуникационни функции?
Висок бюджетДостатъчен бюджетНито достатъчен, нито недостатъченНедостатъчен бюджетНе се планира бюджетНеприложимо
PR
Вътрешна комуникация
Създаване на имидж
Digital / Дигитални кампании
Корпоративна социална отговорност (CSR)
Как оценявате ефективността на следните комуникационни функции на база процесите Ви за отчетност и измеримост?
Високо ефективнаПо-скоро ефективнаНито ефективна, нито неефективнаПо-скоро неефективнаНапълно неефективнаНеприложимо
PR
Вътрешна комуникация
Създаване на имидж
Digital / Дигитални кампании
Корпоративна социална отговорност (CSR)
До каква степен са верни следните твърдения за Вашата организация?
Напълно вярноПо-скоро вярноНито вярно, нито невярноПо-скоро невярноНапълно невярно
Има нужда от цялостно интегриране на комуникационни активности, които засягат всички функции
Всички комуникационни функции използват пълен набор от комуникационни инструменти
Различните комуникационни функции използват едни и същи подходи под различни имена
Стратегическият принос на моя отдел за цялостния успех на организацията включва:
Напълно вярноПо-скоро вярноНито вярно, нито невярноПо-скоро невярноНапълно невярно
Подкрепа на оперативните цели и процесите в други отдели чрез комуникационни активности
Постоянно подобряване и усъвършенстване на работата в различните отдели
Превод на организационната стратегия в пълноценна и разбираема за служителите комуникационна стратегия
Представяне на организационната стратегия пред заинтересованите страни
Консултиране за стратегическото развитие на организацията
Обучение и представяне на добри практики за комуникация на топ мениджмънта и други отдели
Кои предизвикателства смятате, че ще бъдат най-значими за комуникационния мениджмънт/PR през следващите 3 години? (моля, изберете точно 3)
Изброените имат ли значима роля за вътрешните комуникации във Вашата организация?
Да, имат значима роляПо-скоро значима роляНито значима, нито незначителнаПо-скоро незначителна роляНе, нямат роля
Топ мениджмънт / CEO
Ръководители на отдели / екипи
HR
Маркетинг отдел
Комуникационен специалист/екип
Служителите
Съгласни ли сте със следните твърдения за Вашата организация?
Да, напълноПо-скоро съгласен/съгласнаНито съгласен/на, нито несъгласен/наПо-скоро несъгласен/несъгласнаНе, изобщо
Комуникационните стратегии са част от общата бизнес стратегия
Комуникацията между отделите, изпълняващи различни дейности, е безпроблемна
Установяването на ясни комуникационни политики, правила и процедури е ключово за поддържането на вътрешнофирмена култура, формирането на организационни ценности и приятен микроклимат в организацията
Неформалната комуникация е ключова за успешното изпълнение на дейностите
Неформалната комуникация е ключова за създаването и поддържането на вътрешнофирмена култура, формирането на организационни ценности и приятен микроклимат в организацията
Вътрешните комуникации са независими от останалите комуникационни дейности на организацията
Дигиталните технологии (уебсайтове, блогове, социални мрежи и др.) са от голяма полза и се използват активно за вътрешна комуникация
Съгласни ли сте със следните твърдения за съвременната корпоративна комуникация?
ДаПо-скоро даНито да, нито неПо-скоро неНе
Комуникационните стратегии са част от общата бизнес стратегия
Установяването на ясни комуникационни политики, правила и процедури е ключово за поддържането на вътрешнофирмена култура, формирането на организационни ценности и приятен микроклимат в организацията
Неформалната комуникация е ключова за успешното изпълнение на дейностите
Неформалната комуникация е ключова за създаването и поддържането на вътрешнофирмена култура, формирането на организационни ценности и приятен микроклимат в организацията
Вътрешните комуникации са независими от останалите комуникационни дейности на една организация
Дигиталните технологии (уебсайтове, блогове, социални мрежи и др.) са от голяма полза и се използват активно за вътрешна комуникация
В кои от следните направления смятате, че вътрешните комуникации имат най-значим принос? (моля, изберете точно 3)
Как разпространението на COVID-19 и ограничителните мерки повлияха на:
ПоложителноПо-скоро положителноНито положително, нито негативноПо-скоро негативноНегативно
Бизнес развитието и бизнес стратегията на организациите
Формулирането на ясна комуникационна стратегия
Адаптиране и актуализиране на комуникационните стратегии
Вътрешните комуникации в организациите
Работата с медии
Дигиталните комуникации
Корпоративната социална отговорност (CSR)
Как се разпределят отговорностите по отношение на следните комуникационни функции във Вашата организация?
Изпълнява се основно от наети от организацията служителиИзпълнява се основно от външен изпълнител или агенцияПоделено по равно между вътрешен отдел и външен изпълнителНе попада в полето на корпоративните комуникации в организациятаНеприложимо
PR
Вътрешна комуникация
Създаване на имидж
Digital / Дигитални кампании
Корпоративна социална отговорност (CSR)
В кои от следните направления сте провеждали CSR кампания през последните 2 години?
Стимул ли са изброените ефекти за Вашата организация при провеждането на инициативи в сферата на корпоративната социална отговорност (CSR)?
ДаПо-скоро даНито да, нито неПо-скоро неНе
Подобряване на имиджа, разпознаваемостта и репутацията на бранда
Повишена лоялност на потребителите и продажби
Спестяване на финансови ресурси
Подобряване на имиджа като работодател и задържане на служителите
Намаляване на регулациите в сектора
Стимул ли са изброените ефекти за Вашите клиенти при провеждането на инициативи в сферата на корпоративната социална отговорност (CSR)?
ДаПо-скоро даНито да, нито неПо-скоро неНе
Подобряване на имиджа, разпознаваемостта и репутацията на бранда
Повишена лоялност на потребителите и продажби
Спестяване на финансови ресурси
Подобряване на имиджа като работодател и задържане на служителите
Намаляване на регулациите в сектора
Колко често инициативите в сферата на корпоративната социална отговорност (CSR), които провеждате, са насочени към следните таргет аудитории?
Много честоСравнително честоНито често, нито рядкоСравнително рядкоМного рядко или никогаНеприложимо
Клиенти на организацията
Партньорски организации
Инвеститори
Служители на организацията
Национални и местни власти / Регулатори
Каква смятате, че е връзката между провеждането на кампании в областта на корпоративната социална отговорност (CSR) и дългосрочните стратегически цели на една компания?
С кой/кои от следните типове комуникационни агенции работите?
Агенцията, която представлявате е:
С колко агенции работите в момента?
С колко клиенти (акаунта) работите в момента?
Кои са най-важните Ви критерии при избор на агенция? (изберете до 3)
Според Вас, кои са предимствата на Вашата агенция, заради които клиентите избират да работят с Вас? (изберете до 3)
Кои са най-важните аспекти от работатата Ви с една агенция? (изберете до 3)
Кои са най-важните аскпети, на които държат компаниите при работата си с агенции като Вашата? (изберете до 3)
Кои са нещата, които според Вас агенциите трябва да изпълняват в най-висока степен? (изберете до 3)
Кои са основните проблемни области, с които се сблъсквате при работата си с агенции? (до 3 отговора)
Кои са основните проблемни области, с които се сблъсквате при работата си с клиентите? (до 3 отговора)
Промениха ли се взаимоотношенията Ви с агенциите през последната година (поради пандемията) и ако да в каква посока по линия на:
В позитивна посокаПо-скоро в позитивна посокаОстана без промянаПо-скоро в негативна посокаВ негативна посока
Ниво на доверие
Тон на комуникацията
Оперативни дейности, свързани със съгласуване и одобрение
Цялостно управление на проектите
Финансови отношения (спазване на поети ангажименти)
Промениха ли се взаимоотношенията Ви с клиентите през последната година (поради пандемията) и в каква посока по линия на:
В позитивна посокаПо-скоро в позитивна посокаОстана без промянаПо-скоро в негативна посокаВ негативна посока
Ниво на доверие
Тон на комуникацията
Оперативни дейности, свързани със съгласуване и одобрение
Цялостно управление на проектите
Финансови отношения (спазване на поети ангажименти)
Промениха ли се разходите Ви за външни комуникации (агенции) поради пандемията?
Наложи ли се да намалите таксите за Вашите клиенти поради пандемията?
Вашата организация била ли е жертва на кибер атаки или кражба на данни?
Бихте ли се съгласили със следните твърдения по отношение на киберсигурността?
Да, напълноПо-скоро даНито да, нито неПо-скоро неАбсолютно не
Отделям внимание на дебата за киберсигурност
Киберсигурността е важна за ежедневната работа на моя департамент или агенция
Киберсигурноста често е обект на дебати в България
Колко често Ви се налага да извършвате следните дейности в контекста на киберсигурността?
Много честоСравнително честоНито често, нито рядкоСравнително рядкоНикога / Почти никога
Управление на кризисни комуникации (вътрешни или външни) в случай на кибер атака
Управление на киберсигурността във вътрешните комуникации
Обучение на служители на тема киберсигурност
Разработване или актуализация на наръчник (правила) за киберсигурност на организацията
Работа с технологии за киберсигурност
Според Вас до каква степен ще има влияние изкуственият интелект (AI)* върху:
*Изкуственият интелект (AI) позволява на софтуера да изпълнява трудни задачи, като се учи чрез повторение вместо да следва линейна последователност от инструкции. Той позволява сложни задачи, често включващи голямо количество данни, да бъдат изпълнени ефективно, евтино и в мащаб. 
Значително влияниеЧастично влияниеНито значително, нито слабоСлабо влияниеНяма да промени нищо
Комуникационната професия като цяло
Начинът, по който работи Вашата агенция/отдел
Начинът, по който работите Вие
Какви потенциални рискове смятате, че има употребата на изкуствен интелект в комуникациите?
Вашата организация и нейната репутация били ли са засегнати от фалшиви новини, разпространени в онлайн пространството?
Доколко Вашият екип е подготвен да идентифицира фалшивите новини онлайн?
Колко важни са следните канали за достигане до целевите публики днес?
Много важноСравнително важноНито важно, нито несъщественоИма значение, но не е същественоНе е важно
Социални мрежи
Онлайн комуникация (уебсайт, имейл)
Комуникация лице-в-лице
Връзки с онлайн издания
Мобилна комуникация (за смартфон/таблет, приложения, мобилни версии на сайта)
Връзки с телевизия и радио
Събития
Връзки с печатни издания
Невербална комуникация (външен вид, инфраструктура и др.)
Корпоративни медии (списания и др.)
Смятате ли, че дигиталните комуникационни канали (напр. социални мрежи, уебсайт и т.н.) са по-ефективни спрямо традиционните медии (телевизия, радио, печат)?
Как се промени разпределението на комуникационния Ви бюджет между традиционни и дигитални канали през последната 1 година?
Колко често използвате следните показатели за ефективност на комуникациите при реализиране на кампании?
ВинагиЧестоПонякогаРядкоНикога
Медийно отразяване / клипинг
Интернет трафик
Финансови разходи за проекта
Инструменти за измерване на удовлетвореност на клиентите (напр. анкета)
Разбиране на аудиторията за ключовите послания (awareness)
Промяна в нагласи и/или поведение на заинтересовани страни
Разходи за работата на щатни за Вашата организация служители по проекта
Влияние върху постигането на финансови или стратегически цели
Качество на процеса на работа по проекта
Влияние върху собствените материални/нематериални активи на организацията
Колко често използвате данни от измерването на ефективност на комуникациите във Вашата организация в следните направления?
ВинагиЧестоПонякогаРядкоНикога
Оценяване на успеха на комуникационните кампании
Планиране на предстоящи комуникационни дейности
Доказване на значението на комуникацията пред ръководители и/или клиенти
Промяна в целите и посоката на комуникационните стратегии
Управление на комуникационния екип и/или външен изпълнител
Вашият пол е:
В коя възрастова група попадате?
Колко години трудов стаж имате в сферата на комуникациите?
Колко човека работят във Вашата организация?
Колко човека работят във Вашата агенция?
Каква е Вашата позиция в организацията/агенцията?
В коя от следните категории попада годишното Ви нетно възнаграждение?