Общи Условия

Дефиниции:

Survey.bg, или „Сайтът” представлява Survey.bg, както и всички негови подстраници, препратки, и включените в него текстове, съдържание, проучвания, графики, дизайн, програмиране и услуги, които предлага.

Под „съдържание” се разбират всички текстове, графики, проучвания, дизайн, документи и услуги, използвани в сайта.

Под „текст” се разбира цялото съдържание на Survey.bg публикувано под формата на текст, включително, но не само, публикуваните проучвания, данни за контакт, новини, статии.

Под „документ” се разбира всеки публикуван материал на сайта, независимо дали е анкета, проучване, или друго.

Под „потребител“ се разбират всички физически или юридически лица, които имат достъп до Survey.bg, независимо от причината.

Под „проучване“ се разбират всички анкети, създадени и/или разпространени чрез системата на Survey.bg, и/или такива, които са дадени като шаблони или примери.

Под „респондент“ се разбират всички физически или юридически лица, които получават и попълват анкета, разпространена чрез Survey.bg

Общи правила

“Условията за ползване” постановяват взаимното споразумение между Вас и Survey.bg и ще се ръководят от Българските закони и правни разпоредби.

С тези условия за ползване се уреждат правилата за използване на услугите, предоставяни от Survey.bg, както и правата и задълженията на всяка една от страните във връзка с използването на услугите на Survey.bg. С използването на Survey.bg, потребителят се задължава да спазва всички правила и условия, изброени в настоящите условия за ползване.

Моля прочетете настоящите условия за ползване внимателно. Те съдържат условията за достъп и ползване на Survey.bg. Тези условия влизат са в сила от 01 Юни 2013.

Тези условия, заедно с всички промени, обуславят обвързващо споразумение между Вас и Survey.bg. Вие се съгласявате, че ще използвате Survey.bg съгласно тези, както и всички допълнителни и бъдещи изисквания. Ако не приемате настоящите условия или ако не отговаряте на техните изисквания, вие нямате право да използвате сайта.

Използването на Survey.bg ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. Survey.bg има право по всяко време без предварително известие, да променя или прекратява всяко от условията и/или услугите на системата Survey.bg, чрез обновяване на този текст. Задължение на потребителя е да преглежда настоящите условия за промени.

Потребителят употребява сайта на собствена отговорност и риск. Survey.bg не носи отговорност за вреди, нанесени в последствие на употреба на сайта. Всеки потребител е отговорен и за поддържането на поверителността на информацията и паролата си.

Survey.bg не гарантира и не носи отговорност за достъпността до сайта и техническото обезпечение. Survey.bg не носи отговорност за нанесени вреди в следствие на технически проблеми или недоброжелателно използване на сайта.

Потребителят се съгласява и задължава да използва сайта съгласно закона и съгласно настоящите условия. Потребителят няма право да публикува или разпространява чрез Survey.bg проучвания и/или материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или на действащата нормативна уредба, както и, които без предварителното съгласие на Survey.bg, съдържат реклама на други продукти и/или услуги.

Survey.bg има правото, но не и задължението, да контролира съдържанието на сайта, за да следи спазването на настоящите условия за ползване, както и всички останали вътрешни правила, законови норми и официални държавни изисквания. Survey.bg запазва правото си да прекратява и ограничава достъпа до сайта по своя преценка и по всяко време и причина.

Всеки потребител е свободен да прекрати ползването и услугите на Survey.bg когато пожелае. Survey.bg има право да прекрати правата и достъпът на потребителите без тяхното знание и съгласие в случай на нарушаване на действащото в страната законодателство.

Потребителят се задължава да не търси отговорност от Survey.bg, респективно неговите собственици, управители, служители и агенти за вреди, настъпили в следствие на ползването на услугите на сайта от потребителя, или от трето лице с неговите данни за достъп.

Достъпът на каквито и да е неоторизирани потребители до сървърите, принадлежащи на или взети под наем от Survey.bg, е абсолютно забранен. В случай, че някой се опита и получи достъп до тези сървъри, без да има право за това, то това действие ще се счита за престъпление и ще бъде наказано според правните разпоредби на Българското право.

Потребителят декларира, че в случай някоя/и от клаузите по настоящите Условия на позлване се окаже/окажат недействителна/и, това няма да доведе до недействителност на други клаузи или части от условията за ползване. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. По всички неуредени от настоящите Условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на търговското и субсидиарно гражданското законодателство на Република България.

Правила за използване на информацията

Цялата информация, която се съдържа на страниците на Survey.bg, както и самото име на сайта са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, като принадлежат само и единствено на Survey.bg и/или неговите партньори и клиенти. Този сайт, всяка информация от сайта, включително всякакъв текст, проучвания. картинки, информация за потребителите, както и всякакви други части от него не могат да бъдат пресъздавани, публикувани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното писмено съгласие на Survey.bg.

Предоставянето и ползването на информация се извършва съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и други закони и нормативни актове свързани с търговската тайна и интелектуалната собственост, както и защитата на личните данни.

Survey.bg не гарантира и не носи отговорност за актуалност, съдържание, надеждност и коректността на всякаква публикувана информация чрез сайта.

Survey.bg не носи отговорност за запазването, използването или опазването на поверителността на информацията, публикувана и съхранявана от потребителите в сайта.

Приемайки настоящите условия, pотребителят се задължава да използва Survey.bg в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство. Потребителят няма право да публикува или разпространява чрез сайта материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или на действащата нормативна уредба, както и, които без предварителното писмено съгласие на Survey.bg, съдържат реклама на други продукти и/или услуги.

Survey.bg си запазва правото да премахва и изтрива от сайта всякакви материали, които не отговарят на условията за ползване, по свое усмотрение и без предупреждение.

Survey.bg има право да преустанови предоставянето на услугата в случай, че има подозрения за нарушаване на настоящите Условия на ползване.

Survey.bg се съгласява да не предоставя информация на трети страни, с изключение на случаите когато такава информация се предоставя на компетентните органи, при груби нарушения на настоящите условия за ползване, или се изисква от закона, или когато за това има изрично съгласие на Потребителя.

Потребителят има право да променя или поправя своята лична информация по всяко време.

Регистрация

Потребителят има право само на една регистрация в Survey.bg

При регистрация Survey.bg изисква информация, като име, e-mail и др. Подадените данни се използват само и единствено за целите на услугите, които Survey.bg предоставя. Злоупотребата с Ваши лични данни е строго забранена съгласно Закона за защита на личните данни.

Във връзка с регистрацията в Survey.bg Вие се съгласявате: 1) да предоставяте истинна, точна, обновена и пълна информация за себе си, съобразно регистрационния формуляр. 2) да поддържате и навреме обновявате регистрационните данни, за да бъдат истинни, точни, обновени и пълни. Ако предоставите информация, която не е истинна, точна, обновена или пълна, Survey.bg си запазва правото да прекрати Вашата регистрация и да откаже всякакво текущо или бъдещо използване на нейните услуги.

В случай, че потребителят регистрира корпоративен или академичен акаунт, името на фирма/организация се избира от лицето, желаещо да ползва услугите на Survey.bg. Survey.bg не носи отговорност за изборът и разполагаемостта на това име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

Потребителят е длъжен да предостави валиден имейл при регистрация или управление на акаунта си на сайта. Survey.bg не може да гарантира получаването на тази парола в определен срок, тъй като зависи и от техническите характеристики на пощата на потребителя.

Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема всички необходими мерки, които разумно се налагат, с цел запазване конфиденциалността на своята парола. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Survey.bg за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговите потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Условия за ползване при провеждане на проучвания чрез Survey.bg

Survey.bg предоставя възможността за създаване и провеждане на проучвания. При създаването и провеждането на проучвания, Вие се съгласявате, че:

  1. Публикуването на личната информация е по Ваше желание
  2. Вие сте отговорен за достоверността на предоставените данни.
  3. Вие няма да се представяте за друго лице.
  4. Вие няма да публикувате информация и материали нарушаващи авторското право, търговски марки, търговски тайни или други форми на интелектуална собственост.
  5. Вие сте наясно, че създаденото проучване може да бъде достъпно от всеки, освен в случаите, в които проучването е защитено с парола, и респондентът не разполага с паролата.
  6. Survey.bg не поема отговорност за причинени морални или други вреди вследствие на достъпността до подадената информация или провеждането на проучването
  7. Survey.bg си запазва правото да премахне всички проучвания, които не са в съответствие с настоящите условия за ползване

Survey.bg не поема отговорност да контролира съдържанието на проучванията. Survey.bg предупреждава, че съществува риск от публикуването на недостоверни и некоректни проучвания.

Публикуване на проучвания

Survey.bg има право да отстрани или поиска редактирането на проучвания, които по своя преценка счита, че не отговарят на настоящите Условия за Ползване.

Регистрираният потребител избрал планът „FREE” има право на публикуване на безплатни проучвания в размер на актуалните характеристики.

Плащане за услуги

Платените планове на Survey.bg за обозначени изрично. Потребителят може да види характеристиките на всеки един платен план на https://survey.bg/pricing. Survey.bg си запазва правото да променя цената и характеристиките на всеки един платен план по всяко време и по собствено усмотрение.

Потребителят се съгласява да заплати цената на платеният план.

Обезщетения

При нарушаване на тези общи условия потребителят е длъжен да обезщети Survey.bg за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, както и разходи и платени адвокатски възнаграждения, възникнали в резултат на предявени искове, включително платени глоби, обезщетения на трети лица във връзка с неправомерно използване на чужди файлове, или при нарушение на българското или приложимото чуждо законодателство, тези общи условия, добрите нрави и интернет етиката.